title

Home  
Introduction 
School Info 
The Principal 
Scene of school 
Where is Jiji ? 
Jiji Township 
Jiji Earthquake 
Guestbook 
Contact with us 
Chinese Version 

The Principal of Jiji Primary School

Principal

Principal: Shen, Chun-Mu
>> Send an Email <<
 

Logo of JJPS